Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Tại hội Đại hội thành viên ngày 01/6/2017 cùng việc thông qua bản Điều lệ hoạt động đã nhất trí thông qua các thành viên của Hội đồng quản trị Hợp tác xã Vận Tải và Du lịch Hải Âu, bầu ra Ban kiểm soát và Giám đốc cùng các phó giám đốc. Tất cả các thủ ...

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu Tổ chức bộ máy của HTX và chức năng nhiệm vụ
 
Hợp tác xã có Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên bầu ra. Hội đồng quản trị gồm có Chủ tịch và các thành viên. Hội đồng đề cử (hoặc thuê) Giám đốc, Phó giám đốc điều hành Hợp Tác xã. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc, phó Giám đốc HTX là Ban Kiểm soát do Đại hội thành viên bầu ra. Hội đồng quản trị quyết định việc phê chuẩn Ban cố vấn và bộ phận giúp việc (kế toán, thủ quỹ, văn phòng).
          1. Hội đồng quản trị:
          HTX Hải Âu có Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch và 02 thành viên. Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội thành viên thành lập Hợp tác xã và có nhiệm kỳ 05 năm.
          Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thực hiện theo điều 36 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 9 Điều lệ HTX Vận tải và du lịch Hải Âu đã được thông qua.
          Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo điều 37 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 10 Điều lệ HTX Vận tải và du lịch Hải Âu đã được thông qua.
          2. Ban Kiểm soát:
          HTX Vận tải và du lịch Hải Âu có Ban Kiểm soát gồm 1 thành viên. Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội thành viên và có nhiệm kỳ 05 năm.
          Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát thực hiện theo điều 38 Luật hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 12 Điều lệ HTX Vận tải và du lịch Hải Âu đã được thông qua.
          3. Ban Giám đốc:
          HTX Vận tải và du lịch Hải Âu có Giám đốc và 02 Phó giám đốc. Giám đốc Hợp tác xã do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm như Điều lệ đã quy định hoặc do Hội đồng quản trị thuê. Các Phó giám đốc do thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.
          Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc HTX thực hiện theo điều 38 Luật Hợp tác xã và được quy định cụ thể tại điều 11 Điều lệ HTX Vận tải và du lịch Hải Âu đã được thông qua.